Teollisuusyrityksen budjetointi

Talouden ja liiketoiminnan ohjauksessa on hyvä aina asettaa tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen jo itsessään antaa ryhtiä toimintaan, ja usein numeerisilla tavoitteilla on taipumus toteutua, mikäli niiden saavuttamiseen organisaatiossa panostetaan ja tavoitteet koetaan sopivan haasteellisiksi.

Tavoitteet johdetaan yrityksen pitkän tähtäyksen tavoitteesta – visiosta, mitä yritys haluaa olla tarkasteluajankohdaksi sovitun ajan jälkeen. Visiosta johdetut tavoitteet pilkotaan lyhyemmän tähtäyksen stepeiksi ja vielä usein osasto- tai toimintokohtaisiksi tavoitteiksi. Numeeriset tavoitteet on hyvä konkretisoida henkilöstölle: millä toimenpiteillä nämä tavoitteet saavutamme.

Budjetoinnissa kaikki lähtee liikkeelle liikevaihtotavoitteesta. Se määrittää hyvin pitkälti mitä kuluja tulee syntymään. Kulujen budjetointitapa taas kannattaa valita sen mukaan, onko kuluerä myyntikatteen ylä- vai alapuolella.

Valmistusta harjoittavissa yrityksissä olennaisimpia mittareita ovat myyntikate sekä sen yläpuoliset erät: materiaalikulutus, valmistuksen henkilöstökulut ja alihankintapalvelut suhteessa liikevaihtoon. Näitä mittareita kannattaa hyödyntää myös budjetoinnissa. Usein riittää, että nämä kuluerät myös budjetoidaan prosentteina liikevaihdosta, mutta tällöin on hyvä avata tavoitetta mitä sen saavuttaminen edellyttää. Esimerkiksi materiaalihintojen muutokset, myyntihintojen muutokset, hävikin määrästä asetetut tavoitteet yms. on tietysti otettava budjetoinnissa huomioon.

Myös tuotannon henkilöstökulut voi ensin budjetoida prosenttina liikevaihdosta, koska usein niiden suhde liikevaihtoon on aika vakio. Tämän jälkeen on hyvä kuitenkin laskea auki montako työntekijää suhdeluvulla laskettu henkilöstökulu sisältää.

Kiinteät henkilöstökulut ja muut kiinteät kulut on usein helppo budjetoida historiaan perustuen ja ottaen huomioon tiedossa olevat mahdolliset uudella tilikaudella tapahtuvat poikkeamat: uudet rekrytoinnit, osallistumiset messuille, merkittävät markkinointikampanjat tai tuotekehitykseen tehtävät panostukset.

Liikevaihtotavoitteen määrittäminen sanelee myös investointitarpeet- ja rahoitustarpeet. Näiden vaikutus budjettiin huomioidaan käyttökatteen alapuolella poistoina ja rahoituskuluina. Näiden sekä rahoitustarpeen määrittämisessä kannattaa pyytää apua tilitoimistolta, mikäli yrityksen omassa organisaatiossa ei ole talouspäällikköä tai talousjohtajaa joka budjetointia tekee.

Budjetointi ja budjettiseuranta ovat olennainen osa talouden ohjausta. Asiantunteva tilitoimistokumppani sparraa yritystä myös budjetin laadinnassa ja budjettiseurannassa. Mikäli budjetointi kiinnostaa, ole yhteydessä meihin niin keskustellaan lisää!

Niina Asujamaa
niina.asujamaa@viicon.fi
050 587 4950